Informatie voor zorgverleners

Waarom een kwaliteitsregister?

Orthodontische behandelingen kunnen zowel door een orthodontist als door een tandarts worden uitgevoerd. Beiden zijn hiertoe bevoegd. Orthodontisten hebben een 2- tot 4-jarige postdoctorale opleiding achter de rug. Tandartsen (zoals de OK-tandartsen) die orthodontische behandelingen aanbieden zijn na hun studie aanvullend geschoold om die orthodontische behandelingen te verrichten. Vroeger werd dat gezien als voldoende waarborg voor de kwaliteit van de behandelingen voor de rest van de professionele carrière. Tijden zijn veranderd!

Het OK Register is in 2012 in het leven geroepen door de VTvO (toen nog OVAP) om de kwaliteit van de aangesloten tandartsen of orthodontisten zichtbaar te maken en de aangesloten leden uit te dagen zich verder te ontwikkelen. Tevens is er, door duidelijkheid over de geleverde kwaliteit van de behandelingen, meer ruimte voor representatief overleg met verzekeraars, overheid en patiëntenverenigingen.
Jaarlijks per 1 januari wordt de ledenlijst van geaccrediteerde OK zorgverleners geactualiseerd.

Onderstaande een verkorte weergave van de eisen die worden gesteld aan OK Register deelnemers. De volledige tekst vindt u in het VTvO Kwaliteitsregister.

 

Toetredingseisen van het OK Register

 • Ingeschreven zijn als tandarts of (orthodontisch) specialist in het BIG-register zonder beperkingen of doorhalingen;
 • Lid zijn van de VTvO;
 • In staat adequaat in de Nederlandse taal te communiceren met patiënten en beroepsgenoten. Zie hiervoor ook het BIG-register;
 • Aantoonbaar in de voorgaande twee jaren minimaal tien dagdelen orthodontische nascholing gevolgd;
 • Aantoonbaar in de voorgaande twee jaren bij minimaal 40 patiënten met een actieve orthodontische behandeling gestart;
 • Aantonen dat de zorgprocessen in de praktijk zorgvuldig geprotocolleerd zijn of de bereidheid om binnen een jaar na inschrijving de zorgprocessen op deugdelijke wijze te protocolleren, bij voorkeur met een op de orthodontische praktijk toegespitst kwaliteitsmanagementsysteem zoals een HKS- of ISO 9001 certificering.

 

De eisen voor de eerste accreditering (na inschrijving)

 • Voldoen aan alle toetredingseisen
 • Aanleveren van een CV met Opleiding(en), werkervaring, orthodontische werkervaring en orthodontische scholing. Welke literatuur gelezen, welke cursussen gevolgd, aangesloten bij welke vereniging, en hoeveel cases per jaar worden gedaan;
 • Van vijf afbehandelde cases een presentatie aanleveren die voldoet aan de vereisten die zijn opgesteld voor dit type presentaties.

 

De eisen voor OK register geaccrediteerde tandartsen en - orthodontisten (her-accreditatie)

 • Blijven voldoen aan de toetredingseisen;
 • geprotocolleerd werken (bijvoorbeeld via een kwaliteitsmanagementsysteem zoals NEN, ISO of HKZ), eens per vijf jaar aan te tonen;
 • jaarlijks vóór 1 oktober aanleveren van drie prospectieve cases en één afbehandelde, zogenaamde 'excellente' case, voor intercollegiaal overleg en eventuele presentatie tijdends de jaarlijkse OK dag;
 • Jaarlijks aantonen dat bij 40 patiënten een orthodontische behandeling is gestart;
 • aantonen dat minimaal 5 dagdelen orthodontischenascholing is gevolgd in het voorgaande jaar (bijvoorbeeld door overleggen KRT-overzicht);
 • Verplicht aanwezig zijn op en actief deel te nemen aan de jaarlijkse OK dag. Men dient minimaal drie keer in vijf jaar aanwezig te zijn. Afmelden kan slechts met zwaarwegende redenen;
 • Aantoonbaar eens per vijf jaar deelnemen aan een praktijkvisitatie, bijvoorbeeld volgens een KNMT of ANT visitatietraject;
 • Aantoonbaar eens per vijf jaar een patiënttevredenheidsonderzoek uitvoeren waarbij aan behandelde patiënten ook vragen worden gesteld over hun orthodontische behandeling;
 • Eens per vijf jaar twee cases op de regiobijeenkomst presenteren;
 • de jaarlijkse bijdrage voor inschrijving als OK deelnemer tijdig te voldoen (€ 250,- in 2019).

 

Deelnemer van het OK register worden?

Deelnemer worden aan het OK register is alleen mogelijk voor VTvO leden. Als u nog geen lid bent van de VTvO dan kunt u zich aan melden via de VTvO site. Klik hier voor de aanmeldpagina.

Wanneer uw lidmaatschap van de VTvO actief is logt u in en klikt u op de 'aanmelden voor het OK register' button in uw profiel.

In het jaar van aanmelding geldt een aspirant lidmaatschap die de nieuwe OK registerdeelnemer de mogelijkheid geeft om aan zijn verplichtingen voor OK accreditatie in het daaropvolgende jaar te voldoen. Het aspirant lidmaatschap geeft recht op alle bijeenkomsten, ondersteuning en eventuele kortingen. De financiële bijdrage (€ 250 in 2019) wordt bij de eerste aanmelding naar rato van het aantal kalendermaanden vastgesteld.

 

Meer weten?

Bent u tandarts of orthodontist en heeft u vragen over het OK Register?
Neem dan contact met ons op via deze site. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar de ledenadministratie.